Reklamácie - Güde s.r.o. loading spinner

Reklamačný poriadok

Kupujúci je povinný prekontrolovať zásielku a prevziať ju v prípade, že nie je poškodená. Ak je zistené poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

Pri uplatňovaní nároku na záručnú opravu je potrebné predložiť záručný list, ktorý je platný iba vtedy, ak je opatrený dátumom predaja, výrobným číslom /ak ho výrobok má/, pečiatkou a podpisom predávajúceho, pokladničným dokladom /faktúrou/.

 

Všeobecné záručné podmienky:

Na dodaný tovar je poskytnutá záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja. Záruka sa vzťahuje na poruchy, ktoré v priebehu 24 mesačnej záručnej doby vznikli chybou výroby alebo použitého materiálu. Reklamácia bude vybavená do 30 dní odo dňa prevzatia výrobku . Táto záruka sa vzťahuje len na výrobky zakúpene v Slovenskej republike.

Oprávnenie na bezplatnú záručnú opravu zaniká v týchto prípadoch

  • výrobok bol inštalovaný alebo obsluhovaný v rozpore s návodom na obsluhu
  • výrobok bol mechanicky poškodený /pri doprave alebo páde/
  • výrobok bol používaný na iné účely ako je určené
  • výrobok bol nadmerne preťažený

Uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť si môže kupujúci u

GÜDE s.r.o.
Priemyselná 208/5
033 01 Podtureň - Roveň